Monday, June 4, 2012

ಮಾಲಿಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಲಿಸ್..... (ಕರವೋಕೆ ಮತ್ತೊಂದು)

ಗುರುದತ್ ರವರ "ಪ್ಯಾಸಾ" ಚಿತ್ರದ ಈ ಜಾನಿವಾಕರ್ ಹಾಡು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು..ಅದೇ ರಫ್ಹಿ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ....

ಮಾಲಿಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಲಿಸ್...
(ಪ್ಯಾಸಾ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆ... ಗಾಯಕ: ಮೊಹಮ್ಮದ ರಫಿ)
ಮಾಲಿಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಲಿಸ್.....ಮಾಲಿಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಲಿಸ್....ಚಂಪೀ ssss

ತಲೆ ಗಿಲೆ ತಿರ್ಗ್ತಾ ಐತಾ, ಇಲ್ಲ ಮನಸು ಮುರ್ದೇ ಓಯ್ತಾ..sss
ಬಾರೋ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಗಾಬರಿ ss..ಯಾಕೆ ಗಾಬರೀsss
ಮಾಲೀಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಲೀಸ್...
II ತಲೆ ಗಿಲೆ ತಿರ್ಗ್ತಾ ಐತಾ,......II II

ಎಣ್ಣೆ ನಂದು ಮಸ್ಕಿ, ಅನ್ಬೇಕು ಅರೆ ಇಸ್ಕಿ
ತಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಸವ್ರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ತಿಂದಂಗೆ ನೀವು ರಸ್ಕಿ II 2II
ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಅರೆ ತಮ್ಮ ನಿಲ್ಲು
ಈ ಚಂಪೀಲಿದೆ ಎಂಥ ನೋಡೂ ಗುಲ್ಲು II 2 II
ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡು ಒಮ್ಮೆ ದಿಲ್ಲು.sss
ಯಾಕೆ ಗಾಬರೀ ss ಯಾಕೆ ಗಾಬರೀss
IIತಲೆ ಗಿಲೆ ತಿರ್ಗ್ತಾ ಐತಾ,......II II

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಇರಸಾ, ಅಲ್ಲಾ ಯಾಪಾರ್ದಾಗೆ ಲಾಸಾ
ಬಿದ್ದರೆ ಎಣ್ಣೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯ, ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಲೀಸಾ..ss..II 2 II
ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಅರೆ ಬಾಬ ನಿಲ್ಲು

ಈ ಚಂಪೀಲಿದೆ ಎಂಥ ನೋಡೂ ಗುಲ್ಲುII 2 II
ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡು ಒಮ್ಮೆ ದಿಲ್ಲು..sss
ಯಾಕೆ ಗಾಬರೀ ss ಯಾಕೆ ಗಾಬರೀss
IIತಲೆ ಗಿಲೆ ತಿರ್ಗ್ತಾ ಐತಾ,......II II

ನೌಕರನಾಗಲಿ ಮಾಲೀಕ, ಪ್ರಜೆಯೇ ಆಗಲಿ ನಾಯಕ
ನನ್ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ, ರಾಜನೇ ಆಗಲಿ ಸೈನಿಕ..II 2 II
ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಅರೆ ರಾಜ ನಿಲ್ಲು

ಈ ಚಂಪೀಲಿದೆ ಎಂಥ ನೋಡೂ ಗುಲ್ಲು..II 2 II
ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡು ಒಮ್ಮೆ ದಿಲ್ಲು..sss
ಯಾಕೆ ಗಾಬರೀ, ss ಯಾಕೆ ಗಾಬರೀss

IIತಲೆ ಗಿಲೆ ತಿರ್ಗ್ತಾ ಐತಾ,......II II